English, Frysk

Nei in ommelânske reis kaam ik jûns let en yn it tsjuster oan. Moarns wist ik wier net wat ik seach, sa’n moai útsjoch oer de haven en de Falmouth river. In grutte ferrassing, en alle dagen at ik hjir myn eagen iepenje sjoch ik dat prachtige byld.

De ôfrûne twa wiken fleach de tiid. Ik ha in hiele protte dien en ferskate minsken moete, oare keunstners, minsken fan Golden Tree productions en ik ha wierliken sels in pear kear meisongen mei in koar!

  
Load more