English, Frysk

Nei in ommelânske reis kaam ik jûns let en yn it tsjuster oan. Moarns wist ik wier net wat ik seach, sa’n moai útsjoch oer de haven en de Falmouth river. In grutte ferrassing, en alle dagen at ik hjir myn eagen iepenje sjoch ik dat prachtige byld.

De ôfrûne twa wiken fleach de tiid. Ik ha in hiele protte dien en ferskate minsken moete, oare keunstners, minsken fan Golden Tree productions en ik ha wierliken sels in pear kear meisongen mei in koar!

  

Kernowek

Artydh frisek Aukje Schaafsma a wra oberi y’n dre arvorek Aberfala war’n arvor dyghow Kernow west.  Yma hy studhla nebes meterow dyworth heyl, y hwrussyn ni hy gelwel rag oberi war an treth ha gans mordidow, hag ynwedh gans pobel ha yeth.  Gwedhen Owr a wra hy homendya dhe vagas ledan a bobel: kernewegoryon, artydhyon deythyek, gwrioryon ha performoryon, keuryow, pobel gans hwedhlow marthys… Wosa dynnargh kolonnek kernewek dyworth an Kowethas, y hwren ni hy hoola ha diwros, hy bos omglewes tre y’n mor ha war’n arvor.

  
Load more