Frysk

Frisian surprise poetry! Lit dy ferrasse mei Fryske poëzij troch Arnold Dijkstra.

Posted on August 17th, 2016

Lit dy op sneontemiddei 3 septimber ferrasse mei Fryske poëzij op it Tosta-festival yn Dokkum. Akteur Arnold Dijkstra draacht dan te pas, mar benammen te ûnpas Fryske gedichten foar.
Hoe’t dat wurket? Dat sjochst yn dit filmke!

Actor Arnold Dijkstra will surprise visitors of the Tosta festival in Dokkum with Frisian poetry. To get an impression: watch the clip!