English, Frysk

Tsjinlûd, poëzij en muzyk. In reis sûnder tiid

Posted on July 12th, 2016

Op sneontemidje 3 septimber stiet it muzikale dichterskollektyf Tsjinlûd op it poadium yn de TOSTA-Village. Sy bringe ferstilling as tsjinlûd. In reis sûnder tiid yn wurd en lûd. Kom del en lit dy meifiere yn in wrâld fol poëzij en soundscapes.


Tsjinlûd is in kollektyf besteande út de dichters Jan Kleefstra, Elmar Kuiper, Remco Kuiper, Grytsje Schaaf en de muzikanten Anne-Chris Bakker, Romke Kleefstra en Christiaan Kuitwaard.

 

Tsjinlûd is a collective based around the poets Jan Kleefstra, Elmar Kuiper, Remco Kuiper, Grytsje Schaaf and the musicians Anne-Chris Bakker, Romke Kleefstra and Christiaan Kuitwaard, often expanding to include other musicians, poets and/of (visual) artists from around the world. In November 2015 Tsjinlûd collaborates with the Japanese filmmakers Rei Hayama, Takashi Makino, Kei Shichiri and shadowplayer Osamu Sakamoto. In 2016 Tsjinlûd presents its first album, released as a book.