Gàidhlig

TOSTA a’ tadhal air Sabhal Mòr Ostaig

Posted on July 1st, 2016

Tadhlaidh TOSTA air Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach eadar 5mh & 6mh den t-Iuchar mar phàirt de dh’Fhèis an Eilein, a tha a’ ruith ann an Slèite fad mhìosan an Iuchair agus an Lùnastail.  Am bliadhna sa thèid 25 bliadhna den Fhèis a chomharrachadh agus ‘se Fèis TOSTA a’ chiad thachartas sa chlàr-ama.

Bidh prògram làn cheòl agus tachartasan anns am faod an luchd-èisteachd pàirt a ghabhail agus a-mach às na bogsaichean bathair thig àrd-ùrlar agus àite taisbeanaidh far an tèid mòran dhe na tachartasan an cumail.  A-measg na bhios a’ dol, bidh taisbeanadh agus òraid bhon luchd-ealain air mhuinntireas, bùithtean-obrach, clasaichean Gàidhlig airson luchd-tòiseachaidh, ealan graffiti, filmichean goirid Gàidhlig, bothan rèidio, còmhlan-ciùil agus biadh.  Air oidhche ‘Mhàirt 5mh, bidh còmhlan ciùil bho Dùthaich nam Basgach, ‘Oreka Tx’, a’ cluich agus bidh club oidhche na Fèis ann as dèidh làimh.  Air oidhche ‘Chiadain, cluinnear bhon Chòmhlan TOSTA a tha air a dhèanamh suas de 7 ceòladair, aon bho gach dùthaich a tha an sàs.  ‘Si an ceòladair Albannach, Rona Wilkie, a tha a’ riochdachadh Alba.

Gheibh sibh liosta slàn de na tachartasan aig TOSTA a bhios a’ gabhail àite aig Sabhal Mòr Ostaig gu h-ìosal.

Prògram Fèis TOSTA @ SMO

TOSTA @ Sabhal Mòr Ostaig Programme
TOSTA @ Sabhal Mòr Ostaig Programme

TOSTA will visit Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye between the 5th and 6th of July as part of Fèis an Eilean, that runs in Sleat during July and August. This year will mark 25 years of Fèis an Eilean with TOSTA being the first event of the Fèis.

There will be a programme full of music and events for everyone who comes along to take part in and the sea containers will convert into a stage and Exhibition where many of the events will be held. As well as exhibitions from the artists in residence from each of the seven participating communities, there will be several work-shops, Gaelic classes for beginners, graffiti art, short Gaelic films, a radio booth, music and food. On the Tuesday evening, ‘Oreka Tx’, a band from The Basque Country will be performing followed by Fèis an Eilean’s Midnight Festival Club. Wednesday evening offers music and song from the TOSTA band, which is made up of 7 musicians, one from each of the participating countries. Representing Scotland on the night will be the Scottish singer Rona Wilkie.

For a full list of events during the TOSTA Fèis on the 5th and 6th of July, view the programme below.

TOSTA @ SMO Pogramme