Frysk

It TOSTA-projekt op ‘Finster op Fryslân’

Posted on May 26th, 2016

Nijs oer it TOSTA-projekt op ‘Finster op Fryslân’! Benijd? Tsjek de fideo!

It folsleine artikel is te lêzen op: http://finsteropfryslan.frl/lwd2018/4038/

News about the TOSTA-project on ‘Finster op Fryslân’, a collaboration between several Frisian news channels. Check the article and the video!