Cymraeg

Prosiect Uxue – y diweddaraf

Posted on April 11th, 2016

Mae Uxue Arzelus, y gwneuthurwraig ffilmiau ifanc o Wlad y Basg, hanner ffordd drwy ei chyfnod preswyl yn oriel Tabernacl, Machynlleth. Yno mae hi’n cynhyrchu ffilm ddogfen fer sy’n cofnodi teimladau siaradwyr Cymraeg a siaradwyr y Fasgeg ynglŷn â’u hieithoedd eu hunain. Bydd y ffilm i’w gweld yn ystod yr haf eleni mewn gwyliau ar draws Ewrop.

Ar ôl treulio ei dyddiau cyntaf yng Nghymru’n ymchwilio, fe ddechreuodd ar raglen lawn a chymhleth o gyfweliadau. Ymhlith y rhai y bu Uxue’n siarad â nhw mae’r bardd Eurig Salisbury, y darlithydd a sylwebydd Ned Thomas, y delynores Rhiain Bebb a’r academydd Elin Hâf Griffith Jones. Roedd hi hefyd yn benderfynol o flasu’r diwylliant Cymreig drosti ei hun, a hyd yma wedi bod i Dalwrn y Beirdd yn Llandre, i weld Gwerinos yn Nhŷ Siamas, Dolgellau, i ŵyl Pythefnos o Farddoniaeth, Machynlleth, ac erbyn diwedd yr wythnos bydd wedi cynnal gweithdy ffilm gyda phlant Ysgol Glantwymyn a phrofi hwyl Gŵyl Gwrw Dolgellau.

Uxue gyda Ned Thomas, ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae ymrwymiad Uxue i’w hiaith, Euskara, yn un dwfn, ac mae hi’n teimlo bod llawer o debygrwydd rhwng sefyllfaoedd Gwlad y Basg a Chymru – mwy yn sicr nag sydd yna o wahaniaethau. Mae hi yma ym Machynlleth fel rhan o brosiect TOSTA, prosiect sy’n dod a phobl saith o wledydd bychain Ewrop at ei gilydd i rannu eu profiad a’u syniadau. Bydd eu gwaith yn cael ei hel i ‘bentref mewn bocs’ fydd yn teithio  Ewrop yn ystod yr haf. Yn cyd-deithio efo’r ‘pentref’ bydd ‘Tonnau Tosta’, grŵp o gerddorion a chantorion o’r saith gwlad, fydd yn cynnwys Gwilym Bowen Rhys o Gymru. Bydd ymweliad yr ŵyl â Chymru i Theatr Felinfach o’r 23ain i’r 26ain o Fehefin.

Mae ein diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, MOMA Machynlleth a Theatr Felinfach, a’n gwerthfawrogiad o’u cymorth, eu cefnogaeth a’u hysbrydoliaeth, yn fawr iawn.

The young Basque film maker Uxue Arzelus is now halfway through her residency at Y Tabernacl in
Machynlleth. The short bilingual documentary she is making will explore ways Welsh-speakers and
Basque-speakers feel about their languages, and will be shown in festivals across Europe this
summer
After a first few days devoted to research, she has thrown herself into a full and complex
programme of interviews. She has talked to the poet Eurig Salisbury, the writer Ned Thomas, the
harpist Rhiain Bebb and the academic Elin Hâf Griffith Jones, among others. Determined to taste
Welsh culture for herself, she has attended Talwrn y Beirdd in Llandre, Gwerinos in Tŷ-Siamas,
Pythefnos o Farddoniaeth in Machynlleth and before the week is out, will have run a film workshop
with children of Ysgol Glantwymyn and sampled the Dolgellau Beer Festival.

Uxue is deeply committed to Euskara, the Basque language, and feels that the similarities between the Basque and Welsh situations greatly outweigh the differences. She is here in Machynlleth as part of the TOSTA project, which is bringing people from seven minority nations together to share experiences and ideas. Their work will be
gathered together in a travelling ‘container village’ which will tour Europe this summer, along with
‘Tonnau Tosta’, a band made up of musicians and singers from all the nations involved, including
Gwilym Bowen Rhys from Wales. The festival is coming to Theatr Felinfach in Wales between 23rd

26th June.
We cannot thank the Arts Council of Wales, MOMA Machynlleth and Theatr Felinfach enough for
their help, support and inspiration.