English, Frysk

Wolkom yn it Frysk is Wolkom yn it Cornish

Posted on April 5th, 2016

Nei in ommelânske reis kaam ik jûns let en yn it tsjuster oan. Moarns wist ik wier net wat ik seach, sa’n moai útsjoch oer de haven en de Falmouth river. In grutte ferrassing, en alle dagen at ik hjir myn eagen iepenje sjoch ik dat prachtige byld.

De ôfrûne twa wiken fleach de tiid. Ik ha in hiele protte dien en ferskate minsken moete, oare keunstners, minsken fan Golden Tree productions en ik ha wierliken sels in pear kear meisongen mei in koar!Mei in boatsje ha ik in pear kear nei de oare kant fan de rivier west om de omkriten te ûntdekken. Ik ha skitterende kuiertochten makke lâns de rotsen en de see. Ik wie ûnderweis op syk nei in goeie lokaasje foar de opnames fan de fidio performance.

Mar dat falt noch net ta. Eins wol ik it aldermoaiste en meast idyllyske strân.  In plak dêr‘t ik yn alle rêst yn it sân fan it strân omdolle kin. Ik sykje in strân oan de súdkant, skjin sân, sûnder stiennen en ek nochris goed berikber.

Dizze swalkerstochten ha al ferskate spannende ferdwaal-aventoeren oplevere. Ik ha oesters iten en de lekkerste moksels ea, ciderbier, en cream-tee dronken mei scones, en… net ferjitte: earst de sjem dan de bûter!

De see is oeral yn dit lân, dizze mienskip. It tij is in fanselssprekkend ferskynsel. Foar mannichien hjir, bepaalt de see op hokker wize hja harren wurk en libben foarm jouwe. Dat makket dat it konsept no wol in hiele spannende nije diminsje kriget. Ik wol gebrûk meitsje fan it  opkommend tij.

It konsept ûntwikkelet him mei help fan Will Coleman en Natalia Eernstman hieltyd fierder. In tal minsken fan ferskillende sjongkoaren sil har yngrave yn it sân oan de kustline fan Cornwall. Hja sille yn it Cornish sjonge wylst it tij opkomt. Hja sjonge oant it wetter harren tot oan de lippen stiet en de stimmen ferstomje. It is in spannende ûndernimming. Hoe krij ik it sa fier dat de minsken op in feilige wize yn de grûn sitte wylst it wetter opkomt?

Miskien yn in tonne, mar hoe komst hjir oan sân tonnen?

In hiele dei ha ik op paad west by allerhande minsken lâns. Ik ha by in tal pleatsen west om de boeren te freegjen en ik ha wakker ûnderhannele mei fiskersmannen. Oan de ein fan myn syktocht hie ik ien grutte wettertonne, en dy fûn ik gewoan yn de Tesco-shop…

Ien tonne is te min, mar foar no genôch om sels te ûnderfinen oft it wurket. Sjogge jim my slepen mei dy grouwe tonne troch it doarp Falmouth? Dat wie wier in performance op himsels. Myn syktocht nei de tonnen giet noch troch. En no bin ik hiel nijsgjirrich hoe’t it giet as ik sels op it strân de konstruksje útprobearje. Dêrfoar gean ik nei de oare kant fan Cornwall, nei it Noardsee strân.

En o ja en ik ha ek noch meidien oan in Cornishe taalles. In bysûndere taal dêr’t foar my noch gjin tou oan fêst te knoopjen is.

Mei útsûndering fan dat iene moaie wurd: “Wolkom”, dat is yn it Frysk hielendal itselde is as yn it Cornish!

 

Aukje Schaafsma

Wolkom in Cornwall!

Every morning I wake up with the beautiful view of the harbour and the Falmouth river. When I arrived in Cornwall it was midnight and I couldn’t see a thing. The next morning was a big surprise for me. The past few days felt like a couple of hours, I did a lot of things and met a lot of interesting people, artists, people from Golden Tree Productions and I even sang in a choir.

I travelled to the other side of the river by boat, over there I have discovered the area. I’ve made beautiful walks along the shore looking for a good location to record my video performance.

It wasn’t as easy as it sounds; I was searching for the nicest, most idyllic beach without stones at the South side of England where I could dig in peace. Also one of the criteria was that it had to be accessible. Only the search for this beach brought me a lot of stories; I ate oysters and the best mussels ever! I drank cider beer and cream tea, and don’t forget: first the jam than the butter!

Together with Natalia Eernstman and Will Coleman we spoke about the concept at the shore. This meeting changed the concept a little and gave it a whole new exciting dimension. I want to work with the upcoming tide. All the people over here have or had a connection with the sea, the tide is a natural phenomenon which everyone had to deal with. It formed their way of working or their way of life.

The concept developed even more. The local people of the different choirs will be dug in the sand at the shore of Cornwall. Then they will sing Cornish songs while the tide is rising, the water will reach their lips and the sea will mute their voice.

This will be a challenge because; what is the safest way to dig in those people while the tide is rising? In a barrel of course! But how can you manage to get 7 barrels over here in Cornwall? After one day of negotiating with fisherman and farmers I found a big water barrel in the Tesco shop. One barrel isn’t enough for the whole choir off course but for testing it will do the trick.

I can tell you; walking with that huge barrel through Falmouth was a performance itself! The search for the barrels continues..

Last but not least: I followed a Cornish class. I think Cornish is a very special language. I found it hard to follow and it didn’t make any sense to me except the word: ”wolkom” this is quiet a coincidence because in Frisian it means exactly the same!

I can tell you; I feel really “wolkom” over here in Cornwall!

Aukje Schaafsma