English, Gàidhlig

Alba

Posted on March 2nd, 2016

‘S e àiteachan àlainn de chaochladh chruthan tìre a th’ ann an Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba. Tha mu 15,000 mìle ceàrnagach ann – còrr is an dàrna leth de dh’Alba – anns a bheil mu 500,000 daoine a’ fuireach. Anns a’ Ghàidhlig tha a’ Ghàidhealtachd a’ toirt a-steach nan Eileanan Siar cuide ri tìr-mòr agus an coimeas ris a’ Ghalldachd. Tha daoine a’ fuireach anns a’ mhòr-chuid de na h-eileanan air an taobh siar agus tha a’ mhòr-chuid a dhaoine a’ fuireach ann an Leòdhas is na Hearadh. Tha gach eilean is coimhearsnachd àraid nan dòighean fhèin.

Tha ath-bheothachadh na Gàidhlig air tighinn ann an cuid a dh’àiteachan o chionn fichead bliadhna, mar thoradh gu ìre air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus àrdachadh ann an àireamhan luchd-bruidhinn na Gàidhlig air fhaicinn ann am bailtean mòra na Galldachd. Tha an abairt ‘mòr-Ghàidhealtachd’ air nochdadh air sgàth a’ ghluasaid chultarail seo, gu h-àraid air a’ Mhachaire Ghallda, far a bheil feum mòr air sgoiltean Gàidhlig, far a bheil barrachd misneachd sa chànan agus meas mòr air cultar, ceòl is ealan na Gàidhlig.

The Highlands and Islands of Scotland are a spectacular and diverse region.  Covering some   15 000 square miles – more than half of Scotland – they are home to a population of approx.    500 000.  The Gaelic name for the Highlands, A’ Ghàidhealtachd, traditionally includes both the Western Isles and the Highlands and Islands, thus making a distinction with the Lowlands of Scotland.  The majority of the islands on the west coast are inhabited with Lewis and Harris being the largest and most populous.  Each island and each community has its own distinctive character.

The last 20 years has seen a resurgence in Gaelic in parts of Scotland, largely due to the popularity of Gaelic medium education, with Lowland towns and cities seeing an increase in Gaelic speakers.  This cultural shift, particularly in the Central Belt, has given rise to the term ‘the greater Gàidhealtachd’, due to demand for Gaelic medium schools, increased confidence in the language and appreciation of Gaelic culture, music and the arts.