Frysk

Op besite yn Llanbedrog, Wales

Posted on February 22nd, 2016

Oft wy moai fuort west hawwe? Jawis! Yn in prachtich lânhûs hawwe wy it hân oer de keunstners en de Tosta-festivals dy’t fan maaie ôf oan fan start gean. Wy sjogge werom op in goeie gearkomste yn Wales!

Yn septimber sil it de Tosta-karavaan Fryslân oandwaan tidens de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. Om presys te wêzen fan 1 oant 4 septimber. Dan kin elkenien de Tosta-keunstwurken sjen, binne der foardrachten, muzyk, lekker iten en fansels noch folle mear! Wy hâlde jim op ‘e hichte!

Fryslân thanks Wales for their warm Welsh hospitality! We look forward to see the Tosta-crew soon again.