Gàidhlig

Gàidhlig na h-Alba – Scottish Gaelic

Posted on February 19th, 2016

‘S i a’ Ghàidhlig cànan nan Gàidheal agus cànan dùthchasach dhen mhòr-chuid a dh’Alba. Tha i air a bhith ga bruidhinn ann an Alba bhon 4mh linn co-dhiù agus tha i air aon de na cànanan sgrìobhte as sine san Roinn Eòrpa. Tha beul-aithris agus dualchas sgrìobhte beairteach aice, b’ i cànan bàird nan cinnidhean fad iomadh linn, agus tha iomadh fèis ann san latha an-diugh anns a bheil litreachas, ceòl is òrain na Gàidhlig gan taisbeanadh.

Chaidh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh aig deireadh an 20mh linn agus tha feum air barrachd sgoiltean Gàidhlig fad an t-siubhail. A rèir a’ chunntais-sluaigh ann an 2011 bha an àireamh de luchd-bruidhinn na Gàidhlig – 58,000 – an ìre mhath seasmhach an coimeas ri 2001 mar thoradh air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Chaidh BBC Radio nan Gàidheal a chur air chois anns na 1980an agus thòisich an sianal telebhisein, BBC Alba, a’ craoladh ann an 2007.

Scottish Gaelic is the traditional language of the Gaels, and the historical language of the majority of Scotland. It has been continually spoken in Scotland since around the 4th century AD and is one of Europe’s oldest written languages.  Gaelic has a rich oral and written tradition, having been the language of the bardic culture of the Highland clans for several centuries, and there are many festivals which celebrate the wealth of Gaelic literature, music and song today.

Gaelic medium education began in the late 20th century and demand for Gaelic medium schools continues to grow.  The 2011 census shows that the number of Gaelic language speakers in Scotland – 58,000 – has almost stabilised at 2001 Census figures largely as a result of Gaelic medium education. Gaelic radio station BBC Radio nan Gàidheal has been in operation since the 1980s and the digital television channel, BBC Alba, began broadcasting in 2007.